Najnowsze na blogu:

18 czerwca 2018

Szczególna ochrona danych biometrycznych po wejściu RODO a monitoring wizyjny

W oparciu o art. 4 pkt 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych (RODO) dane biometryczne to szczególne dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego.

 

Dane te dotyczą indywidualnych cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby - takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne. Dlatego nagrania obrazu każdy administrator danych może przetwarzać wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywać przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

 

Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu muszą podlegać trwałemu zniszczeniu. Nie ma żadnej polskiej normy, która definiowałaby co należy rozumieć przez "trwałe zniszcznie", niemniej jako referencyjne odniesienie bywa używana norma DIN 66399, przygotowana pierwotnie dla dokumentów papierowych. Zgodnie z tą normą, jeżeli nagrania były dokonywane na taśmach magnetycznych (DDS, DAT, LTO, lub innych podobnych), podlegają kategorii "T", która w kolejnych klasach niszczenia zapewnia rozdrobnienie na coraz mniejsze ścinki. Nawet jednak na drobnych ścinkach dane wciąż pozostają zapisane - tylko dostęp do nich jest coraz bardziej trudny, w miarę jak maleją rozmiary ścinków.

 

Aby więc w pełni zagwarantować trwałość zniszczenia nośniki te powinny utracić właściwości magnetyczne oraz zostać tak rozdrobnione jak to fizycznie możliwe - co oznacza, że powinny zostać poddane (posiadanemu przez nas w ofercie) niszczeniu termicznemu, w trakcie którego zmieniają się one w pozbawiony właściwości magnetycznych pył. Ponieważ jednak takie niszczenie taśm z monitoringu odbywa się w jednostkach stacjonarnych, dobrym krokiem wstępnym jest ich uprzednie wstępne zniszczenie we własnej lokalizacji firmy/instytucji - za pomocą (także oferowanych przez nas) demagnetyzacji lub mechanicznego rozdrobnienia zgodnie z w/w normą.

 

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87